PROJEKT

Infoglob är ett kunskaps- och socialt företag som jobbar både professionellt och ideellt. Infoglob har tre ben att stå på:

1. Arbetsmarknadsfrågor genom avtal med Arbetsförmedlingen   
    a) Stöd och matchning   
    b) Arbetsträning   
    c) Projektarbete och frivilliga insatser för att stötta olika individer och grupper

2. Projekt med VGR och bygga upp sociala företag

3. Frivilligt arbete beträffande mänskliga rättigheter

Detta tydliggörs i Infoglobs stadgar enligt följande:

Ju längre tid man är borta från arbete – desto svårare blir det att återvända till arbete. Detta är ett allmänt accepterat faktum.

Projektarbete och frivilligt arbete är och har varit en del av vår arbetsidentitet. Detta är baserat på vårt sätt att se på arbetsmarknaden och samhället i stort. Med andra ord, en kombination av projektarbete, frivilliga insatser och ett professionellt arbete, och våra värderingar som förespråkar solidaritet med ekonomiskt utsatta människor som inte har något fotfäste på arbetsmarknaden. Dessa tre komponenter ska komplettera varandra.

Ett sätt att vara solidarisk med utsatta grupper och individer är att stötta dem på vägen mot arbete utan att tänka på begränsningar. Ett professionellt företag har sina begränsningar men frivilliga organisationer har mindre svagheter i sådana fall.

Infoglob har startat ekonomiska föreningar tillsammans med våra deltagare för att hjälpa dem att bli självförsörjande. En del av vår strävan har lyckats, andra delar har fått stött på problem på grund av det rådande samhällsklimatet, minskade resurser i verksamheten och i en tid som pandemin härjar.

Privata bidrag i annat än pengar.

Vår verksamhet består i vissa avseenden av insatser på frivillig basis, dels av volontärer inom verksamheten, dels av engagemang på fritiden för våra anställda.

Det är svårt att exakt ange hur mycket volontärarbete som läggs av organisationen, därför har vi valt en avrundad siffra med 15% av arbetstiden.

Bland insatserna kan nämnas:

– Stöd och deltagande i verksamheten ”Ingen illegal/Ingen människa är illegal”. Organisationen arbetar med flyktingar i väntan på beslut, vilket ofta tar lång tid, en tid som kan användas till att förbereda sig för den situationen som väntar när ett asylbeslut är fattat. Föreningen har vid olika tillfällen haft sina möten i vår lokal.

– Medverkan i radioverksamhet

– Medlemskap och medverkan i Göteborgs rättighetscenter

– Deltagande i möten med Göteborgs Föreningscentrum

– Låna ut pengar till behövande deltagare, både i privat form och i föreningens regi 

HUR STARTAR OCH GENOMFÖR MAN ETT PROJEKT?

Det kan vara en idé om något som behövs i samhället, något som människor behöver eller som underlättar tillvaron. Vi vill skapa ett forum som ger utrymme för att diskutera och komma igång med sådana ting. Alla idéer är välkomna.

Vi går igenom olika sätt att se på begreppet “projekt” och vad som menas med att arbeta med något som är tänkt att ge ett bestämt resultat inom en bestämd tid. Ett projekt kan vara en uppgift som en grupp utför, och vi diskuterar vad en grupp är, hur en grupp utvecklas och vad gruppens olika dynamiska skiften innebär.

Vi tar fram olika exempel på projekt som har genomförts, som pågår nu eller som kommer att genomföras för att bl a se vilka faktorer det är som avgör hur det går för olika projekt i samhället eller i privata sammanhang, t ex inom det civila samhället.

Vi undersöker frågor om projektformen för att få mer kunskap om dess fördelar och nackdelar, om anställningstrygghet, stress och andra faktorer som spelar roll för personer som deltar i projektarbete.

Translate »